KLINGER®

Danh Sách Dây Chèn Kín Bơm Van Klinger


Graphite Packings

Klinger K3222

Dây chèn kín graphite packings Klinger K3222

Klinger K3222W

Dây chèn kín graphite packings Klinger K3222W

Klinger K44

Dây chèn kín graphite packings Klinger K44

Klinger Style M396

Dây chèn kín graphite packings Klinger Style M396

Klinger Style M396C

Dây chèn kín graphite packings Klinger Style M396C

PTFE Packings

Klinger K54F

Dây chèn kín PTFE packings Klinger K54F

Klinger K54S

Dây chèn kín PTFE packings Klinger K54S

Klinger K55

Dây chèn kín PTFE packings Klinger K55

Klinger K4322

Dây chèn kín PTFE packings Klinger K4322

Klinger Style M2000

Dây chèn kín PTFE packings Klinger Style M2000

Synthetic Fibre Packings, Hybrid Packings

Klinger K10

Dây chèn kín Synthetic packings Klinger K10

Klinger K25

Dây chèn kín Synthetic packings Klinger K25

Klinger K4333

Dây chèn kín Synthetic packings Klinger K4333

Klinger Style M7413

Dây chèn kín Textiles packings Klinger Style M7413

Klinger Pack RYT

Hệ thống hộp nhồi dây tết chèn làm kín Pack RYT