Trang tìm kiếm Vật Liệu Làm Kín Việt Nam :: VatLieuLamKin.vn


Mã sản phẩm Nhóm sản phẩm Nhà sản xuất Thông tin chi tiết
KLINGERSIL® C4324 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger C4324 | Tấm đệm làm kín KLINGERSIL® C-4324
KLINGERSIL® C4400 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger C4400 | Tấm đệm làm kín KLINGERSIL® C-4400
KLINGERSIL® C4408 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger C4408 | Tấm đệm làm kín KLINGERSIL® C-4408
KLINGERSIL® C4430 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger C4430 | Tấm đệm làm kín KLINGERSIL® C-4430
KLINGERSIL® C4500 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger C4500 | Tấm đệm làm kín KLINGERSIL® C-4500
KLINGERSIL® C6327 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger C6327 | Tấm đệm làm kín KLINGERSIL® C-6327
KLINGERSIL® C8200 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger C8200 | Tấm đệm làm kín KLINGERSIL® C-8200
KLINGER®TOP-CHEM 2000 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger Top-chem 2000 | Tấm đệm làm kín KLINGER®TOP-CHEM 2000
KLINGER®TOP-CHEM 2003 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger Top-chem 2003 | Tấm đệm làm kín KLINGER®TOP-CHEM 2003
KLINGER®TOP-CHEM 2005 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger Top-chem 2005 | Tấm đệm làm kín KLINGER®TOP-CHEM 2005
KLINGER®TOP-GRAPH 2000 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger Top-graph 2000 | Tấm đệm làm kín KLINGER®TOP-GRAPH 2000
KLINGER®QUANTUM TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger Quantum | Tấm đệm làm kín KLINGER®QUANTUM
KLINGER GRAPHITE PSM-AS TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG KLINGER AUSTRALIA Klinger PSM-AS | Tấm đệm làm kín chịu nhiệt KLINGER Graphite Laminated PSM-AS
KLINGER® K3222 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K3222 | Dây chèn kín bơm van KLINGER K3222
KLINGER® K3222W DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K3222W | Dây chèn kín bơm van KLINGER K3222W
KLINGER® K44 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K44 | Dây chèn kín bơm van KLINGER K44
KLINGER® K54F DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K54F | Dây chèn kín bơm van KLINGER K54F
KLINGER® K55 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K55 | Dây chèn kín bơm van KLINGER K55
KLINGER® K4322 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K4322 | Dây chèn kín bơm van KLINGER K4322
KLINGER® K10 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K10 | Dây chèn kín bơm van KLINGER K10
KLINGER® K25 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K25 | Dây chèn kín bơm van KLINGER K25
KLINGER® K4333 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K4333 | Dây chèn kín bơm van KLINGER K4333
KLINGER® K54S DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger K54S | Dây chèn kín bơm van KLINGER K54S
KLINGER® Style M396 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger Style M396 | Dây chèn kín bơm van KLINGER Style M396
KLINGER® Style M396C DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger Style M396C | Dây chèn kín bơm van KLINGER Style M396C
KLINGER® Style M2000 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger Style M2000 | Dây chèn kín bơm van KLINGER Style M2000
KLINGER® Style M7413 DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger Style M7413 | Dây chèn kín bơm van KLINGER Style M7413
KLINGER® Pack RYT DÂY CHÈN KÍN KLINGER AUSTRALIA Klinger Pack RYT | Hệ thống hộp nhồi dây tết chèn làm kín Pack RYT
KLINGER® RTJ VÒNG ĐỆM KIM LOẠI KLINGER AUSTRALIA Klinger RTJ Vietnam | Vòng Đệm Kim Loại Làm Kín Klinger Ring Type Joint (RTJ)
KLINGER® SWG VÒNG ĐỆM KIM LOẠI KLINGER AUSTRALIA Klinger SWG Vietnam | Vòng đệm kim loại làm kín Klinger Spiral Wound Gasket (SWG)
KLINGER® Kammprofile VÒNG ĐỆM KIM LOẠI KLINGER AUSTRALIA Klinger Kammprofile Vietnam | Vòng đệm kim loại làm kín Klinger Maxiprofile Kammprofile Gasket
KLINGER® Jacketed VÒNG ĐỆM KIM LOẠI KLINGER AUSTRALIA Klinger Jacketed Vietnam | Vòng đệm kim loại làm kín Klinger Metal Jacketed Gasket
LEAKBLOK® P100 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG LEAKBLOK KOREA Leakblok P100 Vietnam | Tấm đệm làm kín LEAKBLOK® Premium P100
LEAKBLOK® P200 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG LEAKBLOK KOREA Leakblok P200 Vietnam | Tấm đệm làm kín LEAKBLOK® Premium P200
LEAKBLOK® P300 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG LEAKBLOK KOREA Leakblok P300 Vietnam | Tấm đệm làm kín LEAKBLOK® Premium P300
LEAKBLOK® P400 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG LEAKBLOK KOREA Leakblok P400 Vietnam | Tấm đệm làm kín LEAKBLOK® Premium P400
JIC 6000 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG JEIL E&S KOREA Gasket & Sheet JIC 6000 Vietnam | Tấm đệm làm kín không amiăng JIC 6000
JIC 6010 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG JEIL E&S KOREA Gasket & Sheet JIC 6010 Vietnam | Tấm đệm làm kín không amiăng JIC 6010
JIC 6030 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG JEIL E&S KOREA Gasket & Sheet JIC 6030 Vietnam | Tấm đệm làm kín không amiăng JIC 6030
JIC 6100 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG JEIL E&S KOREA Gasket & Sheet JIC 6100 Vietnam | Tấm đệm làm kín không amiăng JIC 6100
JIC 6200 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG JEIL E&S KOREA Gasket & Sheet JIC 6200 Vietnam | Tấm đệm làm kín không amiăng JIC 6200
JIC 6400 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG JEIL E&S KOREA Gasket & Sheet JIC 6400 Vietnam | Tấm đệm làm kín không amiăng JIC 6400
JIC 6400W TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG JEIL E&S KOREA Gasket & Sheet JIC 6400W Vietnam | Tấm đệm làm kín không amiăng JIC 6400W
KIDUCO RTJ VÒNG ĐỆM KIM LOẠI KIDUCO VIETNAM KIDUCO RTJ Vietnam | Vòng Đệm Kim Loại Làm Kín KIDUCO Ring Type Joint (RTJ)
KIDUCO SWG VÒNG ĐỆM KIM LOẠI KIDUCO VIETNAM KIDUCO SWG Vietnam | Vòng Đệm Kim Loại Làm Kín KIDUCO Spiral Wound Gasket (SWG)
TEADIT NA1005 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG TEADIT BRAZIL Teadit NA1005 Vietnam | Tấm đệm làm kín Teadit NA1005
TEADIT NA1100 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG TEADIT BRAZIL Teadit NA1100 Vietnam | Tấm đệm làm kín Teadit NA1100
TEADIT NA1122 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG TEADIT BRAZIL Teadit NA1122 Vietnam | Tấm đệm làm kín Teadit NA1122
TOMBO CLINSIL™Top 1120 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG TOMBO JAPAN Tombo 1120 Vietnam | Tấm đệm làm kín TOMBO CLINSIL™Top 1120
TOMBO CLINSIL™Brown 1995 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG TOMBO JAPAN Tombo 1995 Vietnam | Tấm đệm làm kín TOMBO CLINSIL™Brown 1995
TOMBO CLINSIL™Super 1993 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG TOMBO JAPAN Tombo 1993 Vietnam | Tấm đệm làm kín TOMBO CLINSIL™Super 1993
GARLOCK BLUE-GARD® 3000 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Blue-Gard® 3000 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Style 3000
GARLOCK BLUE-GARD® 3200 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Blue-Gard® 3200 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Style 3200
GARLOCK BLUE-GARD® 3300 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Blue-Gard® 3300 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Style 3300
GARLOCK BLUE-GARD® 3400 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Blue-Gard® 3400 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Style 3400
GARLOCK BLUE-GARD® 3700 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Blue-Gard® 3700 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Style 3700
GARLOCK GYLON® 3500 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3500 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3500
GARLOCK GYLON® 3504 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3504 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3504
GARLOCK GYLON® 3505 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3505 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3505
GARLOCK GYLON® 3510 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3510 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3510
GARLOCK GYLON® 3530 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3530 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3530
GARLOCK GYLON® 3535 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3535 | Băng cuộn làm kín Teflon Gylon 3535 PTFE Sealant tape
GARLOCK GYLON® 3540 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3540 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3540
GARLOCK GYLON® 3545 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3545 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3545
GARLOCK GYLON® 3560 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® HP 3560 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon HP 3560
GARLOCK GYLON® 3561 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® HP 3561 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon HP 3561
GARLOCK GYLON® 3565 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Gylon® 3565 Vietnam | Tấm đệm làm kín Garlock Gylon 3565
GARLOCK MULTI-SWELL™ 3760 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock Multi-Swell™ 3760 Vietnam | Tấm đệm làm kín giãn nở Garlock Multi-swell 3760
GARLOCK THERMa-PUR™ 4122 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG GARLOCK SINGAPORE Garlock THERMa-PUR™ 4122 Vietnam | Tấm đệm làm kín chịu nhiệt cao Garlock Therma-Pur 4122
VALQUA 6500 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG VALQUA THAILAND Valqua 6500 Vietnam | Gioăng đệm làm kín chịu nhiệt không amiang Valqua 6500
VALQUA 6502 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG VALQUA THAILAND Valqua 6502 Vietnam | Gioăng đệm làm kín chịu nhiệt không amiang Valqua 6502
VALQUA 6602 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG VALQUA THAILAND Valqua 6602 Vietnam | Gioăng đệm làm kín chịu nhiệt không amiang Valqua 6602
VALQUA GF300 TẤM ĐỆM KHÔNG AMIĂNG VALQUA THAILAND Valqua GF300 Vietnam | Gioăng đệm làm kín chịu nhiệt không amiang Valqua GF300