Danh Sách Sản Phẩm Klinger Trong Ngành Sản Xuất Giấy và Bột Giấy (Pulp & Paper Industry)

Sản Phẩm Klinger Trong Ngành Công Nghiệp Sản Xuất Giấy và Bột giấy

Non-asbestos Gasket Sheet

Klinger Ksil C4500

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-4500

Klinger Top-chem 2005

Tấm đệm làm kín chịu nhiệt cao KLINGER®TOP-CHEM 2005

Klinger Graphite PSM-AS

Tấm đệm làm kín KLINGER Graphite Laminated PSM-AS

Gland Packings

Klinger K25

Dây chèn kín Synthetic packings Klinger K25

Klinger K54S

Dây chèn kín PTFE packings Klinger K54S

Klinger Style M396

Dây chèn kín graphite packings Klinger Style M396

Klinger Style M396C

Dây chèn kín graphite packings Klinger Style M396C

Klinger Style M2000

Dây chèn kín PTFE packings Klinger Style M2000

Klinger Style M7413

Dây chèn kín Textiles packings Klinger Style M7413

Klinger Pack RYT

Hệ thống hộp nhồi dây tết chèn làm kín Pack RYT