Danh Sách Tấm Đệm Làm Kín Không Amiăng Klinger


KLINGERSIL®

Klinger Ksil C4324

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-4324

Klinger Ksil C4400

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-4400

Klinger Ksil C4408

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-4408

Klinger Ksil C4430

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-4430

Klinger Ksil C4500

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-4500

Klinger Ksil C6327

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-6327

Klinger Ksil C8200

Tấm đệm làm kín không amiang KLINGERSIL® C-8200

KLINGER®TOP, KLINGERquantum, KLINGERgraphite

Klinger Top-chem 2000

Tấm đệm làm kín chịu nhiệt cao KLINGER®TOP-CHEM 2000

Klinger Top-chem 2003

Tấm đệm làm kín chịu nhiệt cao KLINGER®TOP-CHEM 2003

Klinger Top-chem 2005

Tấm đệm làm kín chịu nhiệt cao KLINGER®TOP-CHEM 2005

Klinger Top-graph 2000

Tấm đệm làm kín chịu nhiệt cao KLINGER®TOP-GRAPH 2000

Klinger Quantum

Tấm đệm làm kín chất lượng cao KLINGER®QUANTUM

Klinger Graphite PSM-AS

Tấm đệm làm kín KLINGER Graphite Laminated PSM-AS

Klinger Soft-chem

Tấm đệm làm kín chất lượng cao KLINGER®SOFT-CHEM

Klinger Top-sil ML1

Tấm đệm làm kín chất lượng cao KLINGER®TOP-SIL ML1